Polityka Prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (zwanej dalej „RODO”) informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

 

  1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest Cukiernia Domowa Chuderski Jarosław, ul. Okopowa 7, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 6321741140,  (zwany dalej „Administratorem”).
  2. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
  3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail biuro@cukiernia-domowa.pl lub pod adresem do korespondencji Cukiernia Domowa Chuderski Jarosław, al. I Armii Wojska Polskiego, nr 10F, 78-100 Kołobrzeg
  4. Serwis do prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookie. Szczegółową informację na ten temat znajdą Państwo w poniższej Polityce Prywatności w rozdziale Polityka plików cooke.
  5. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

 

Ogólne informacje Polityki Prywatności
  1. Niniejsza Polityka Prywatności uwzględnia zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników strony internetowej cukiernia-domowa.pl (zwanej dalej Serwisem) oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością Usługodawcy (zwanej dalej: Klientem).
  2. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały bezpieczne i odpowiednio chronione.
  3. Dokładamy szczególnej staranności, aby dane były przetwarzane zgodnie z celem i zakresem korzystania z naszych usług oraz dostępnych za pośrednictwem Serwisu w tym podstron internetowych
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy.
  5. Przesłanie informacji poprzez formularz kontaktowy, lub na adres Administratora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.
 
Jakie dane przetwarzamy?
  1. Zgodnie z przepisami RODO dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP lub PESEL
  2. Jako przetwarzanie danych osobowych uznaje się każdą czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany lub nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  3. Serwis korzysta z usługi Google Analitics zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach serwisu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników.
  4. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w serwisie podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym zakresie w zakresie wykorzystywania plików cookies).
 
Cele przetwarzania danych osobowych
  1. Dane będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu w tym podstron internetowych, aplikacji i innych funkcjonalności udostępnianych przez Administratora.
  2. W zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Państwa zapytań.
  3. W celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji.
  4. W celu wykonywania i realizacji zadań wynikających z zawartych umów, w tym w szczególności sprzedaży i świadczenia usług.
  5. W celu realizacji procesu rekrutacji.
  6. W celu realizowania usług marketingowych.
  7. Administrator przewiduje możliwość udostępnienia Twoich danych osobowych upoważnionym pracownikom lub współpracownikom administratora, partnerom administratora, świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz podmiotom świadczącym usługi bankowe, pocztowe i kurierskie
  8. Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  9. W celach wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków przewidzianych przepisami prawa jak również w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.
  10. Podstawą prawną przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda. Szczegółowe cele przetwarzania zostały opisane w rozdziale Polityka plików cooke.
  11. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 
Okres przetwarzania danych osobowe
  1. Dane przetwarzane w celu składania zamówień za pośrednictwem Serwisu – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej.
  2. Dane przetwarzane w celu odstąpienia od umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących odstąpienia – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej.
  3. Dane przetwarzane w celu obsługi ewentualnych reklamacji – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z reklamacji.
  4. Dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją.
  5. Dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
  6. Dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków – przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia obowiązków.
  7. Dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.
  8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.
 
Pozostałe uprawnienia
  1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych.
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.
  5. Prawo do przenoszenia danych.
  6. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w każdym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności e-mailowej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy prawa.
 
Polityka plików cookie
 1. Pliki cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookie w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na dbałość z jaką Administrator podchodzi do ochrony danych osobowych, do plików tych stosowane są środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie plików cookie w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na Państwa oprogramowanie lub sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.
 3. W Serwisie wykorzystywane są cookie trwałe – po odwiedzeniu Serwisu pozostaną na Państwa urządzeniu wraz z zapamiętanymi informacjami, przez co użytkowanie Serwisu będzie dla Państwa łatwiejsze.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym, aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Serwisu w sposób dostarczany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Serwisu oraz poprawić wydajność i efekt korzystania z Serwisu.
 5. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 6. Okres przechowywania plików cookies:
  • przez 30 dni od momentu udzielenia zgody przez Użytkownika
  • dane analityczne: w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę
 7. Usuwanie plików cookie
  • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 8. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookie bądź całkowicie je zablokować?
Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek: